2023-2024 Eğitim Yılı Ders Programı

Eğitim Yeri

Hafta içi dersleri Salı ve Cuma günleri 19:00 - 21:45 saatleri arasında,

Haftasonu (Cumartesi) dersleri 
09:00 - 15:45 saatleri arasında SU Altunizade Dijital Kampüs binasında gerçekleşir.

 • ETM 501 Enerji Kaynakları: Temel Konular
  Eğitmenler: Murat Kaya

  Fosil yakıtlar (petrol, doğalgaz ve kömür), yenilenebilir kaynaklar (rüzgar, güneş, hidro, biyokütle ve jeotermal) ve nükleer enerjinin talebi, küresel tedariki, avantajları, dezavantajları, maliyetleri ve çevreye olan etkileri. Her kaynağın güncel durumu, tarihsel kullanımı ve geleceğe yönelik tahminler. Elektrik ve hidrojen tedarik zincirlerinde temel konular.
 • ETM 524 Enerji Biliminin Temelleri
  Eğitmen: Emre Erdem

  Bu derste, farklı enerji türleri (mekanik, kimyasal, ışık, ısı, elektrik gibi), güç, dönüşüm verimliliği ve termodinamik gibi enerji ile ilgili temel kavramlar tanıtılacaktır. Enerjinin ısıtma, aydınlatma, ulaşım ve ev aletleri gibi günlük yaşamdaki kullanımları, bilimin en temel fiziksel kavramları yardımıyla açıklanacaktır. Bu bağlamda, fosil yakıt ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin çalışma mekanizmaları ile enerji depolamanın fiziksel teorileri ve kavramları dikkate alınacaktır. Teknolojiye sınırlar koyan temel fiziksel bağlantılar tartışılacak ve bu sınırları aşacak yeni gelişmeler anlatılacaktır. Temel enerji teknolojilerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin mühendislik tasarımı ile ilişkileri en temel düzeyde verilecektir. Ayrıca nano teknolojik gelişmeler, katı hal malzemeler, yakıt pilleri, rüzgar, güneş, fotovoltaik, piller, süperkapasitörler gibi ileri düzey konuların yanı sıra kuantum bilgisayar üretiminin ilkeleri de tartışılacaktır.
 • ETM 515 Fosil Yakıt Teknolojileri
  Eğitmen: Gürşat Altun

  Petrol ve doğal gaz arama, sondaj ve üretim operasyonları. Petrol ve doğal gaz rezerv tahminleri ve karekterizasyonu. Rezervler ve kaynaklar. Alışılagelmemiş hidrokarbon kaynakları ve üretim teknikleri; şeyl petrol, şeyl gaz, ağır petrol ve bitüm, hidratlar. Rafinasyon, petrol fiyatları, referans petroller. Petrol ve doğal gazın taşınması. Kömür oluşumu, rezervleri, madenciliği ve sınıflandırılması. Kömür kökenli metan gazı, kömürün yer altında gazlaştırılması. Jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı.
 • ETM 517 Yenilenebilir Enerji Sistemleri
  Eğitmen: Ömer Emre Orhan

  Yenilenebilir enerji genel teknik detayları (rüzgar, güneş, hidro, jeotermal, biyokütle/ biyoenerji, depolama). Temel yenilenebilir enerji denklemleri ve kaynak türüne göre yapılacak temel enerji hesapları. Teknik detayların anlaşılmasına yol açacak temel konular. Farklı yenilenebilir enerji teknoloji ekipmanlarının detayları.
 • ETM 521 Elektrik Güç Sistemleri Temelleri: Tarihsel, Mühendislik ve Güncel Yaklaşımlar
  Eğitmen: Barış Sanlı

  Bu derste elektrik piyasası ve sisteminin çalışmasına dair gerekli teknik kavramlar, tarihsel olaylar ile mühendislik ve teknoloji perspektifinden anlatılacaktır. Akımlar savaşı olarak adlandırılan AC-DC (alternatif akım ve doğru akım) savaşından ilk iletim hatlarına ve elektriğin aydınlatma hizmetinden sayaçlanarak pazarlanan bir hizmete dönüşümünden başlanarak sistemin bugünkü yapısına yön veren olaylar ve teknolojik gelişmeler anlatılacaktır. Daha karmaşık mühendislik kavramlarını anlatırken de ABD ve Avrupa’da yaşanan elektrik sorunları, kesintileri üzerinden vaka çalışmaları kullanılacaktır. Teknolojik seçimlerin bugün mevzuatta kullandığımız kavramlara nasıl evrildiği tartışılacaktır. Mühendislik kavramlarının anlaşılmasının kolaylaştırılması için de vaka çalışmaları kullanılacaktır.
 • ETM 502 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet
  Eğitmen: Ümit Şahin

  Antroposen nedir ve insanın gezegen ve ekosistemler üzerindeki etkisi nasıl bir gelişim göstermiştir? Çevre sorunlarının ve iklim değişikliğinin bilimsel ve politik yönü; normal ötesi bilim; bilimsel camiada konsensus sağlamanın yolları; iklim değişikliği inkâr kampanyaları. İklim biliminin temelleri ve iklim değişikliğinin etkileri. İklim politikaları, azaltım, risk azaltma ve uyum. Karbon bütçesi, düşük karbonlu enerjiye geçiş ve enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması. Uluslararası iklim politikaları. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve küresel iklim değişikliği çağında enerji politikalarının dönüşümü. Hava kirliliği, su kıtlığı ve enerji sistemlerinin sürdürülebilirliği.

 • ETM 518 Enerji ve Ulaşım
  Eğitmen: Tuğçe Yüksel

  Ulaşım teknolojilerinin temelleri. Düşük karbonlu ve sürdürülebilir ulaşım teknolojileri. Enerji ve ulaşım etkileşimleri. Ulaşımın çevresel etkileri. Akıllı ve bütünleşik ulaşım çözümleri ve bunların enerji kullanımı ve güvenliğine etkileri. Güncel ve gelecek ulaşım politikaları, bunların ekonomik, toplumsal ve çevresel etkileşimleri.
 • ETM 527 Enerji Sektöründe Veri Analitiği Uygulamaları
  Eğitmen: Volkan Yiğit ve Ozan Korkmaz

  Enerji Sektöründe Veri Analitiği: Veri anatiliğinin enerji sektöründeki rolü, veri çeşitleri, veri ön işleme ve temizleme. Elektrik Tüketim, Üretim ve Fiyat Tahmini: Tüketim, üretim (farklı kaynaklar için) ve fiyat tahmini için tahmin yöntemleri. Enerji Sektöründe Makine Öğrenme Uygulamaları: Vaka analizleri. Enerji Ticaret Operasyonlarında Veri Analitiği: Şebeke yönetimi ve gün içi ticaret
 • ETM 504 Enerji Piyasaları
  Eğitmen: Serkan Şahin ve Burak Yitgin

  Enerji piyasası ilişkileri ve piyasa modelleri. Elektrik piyasası: katılımcılar, çalışma yöntemi, yük yönetimi. Alt piyasalar: ikili anlaşmalar piyasası, gün öncesi piyasası, gün içi piyasa, dengeleme güç piyasası, yan hizmet piyasası. Bölgesel piyasalar, ithalat ve ihracat. Finansal piyasalar ve ürünler. Doğalgaz piyasası işleyişi, doğalgaz piyasasında alt piyasalar, tedarik piyasaları. Fiyat tahmin modellerine giriş.
 • ETM 508 Enerji Projelerinin Finansmanı
  Eğitmen: Ayça İlkuçan

  Enerji Finansmanı alanında öne çıkan kurumsal finansman ve proje finansmanı metotlarından hareketle, güncel ve uluslararası finansman yapıları dersin ana kapsamını oluşturmaktadır. Enerji kaynağı, proje türü, enerji piyasası yapısı ve finansman yapısı vb. değişkenlere bağlı olarak, enerji finansmanı yöntemleri aktarılmaktadır. Enerji sektörü ihtiyaçlarına göre şekillenen risk yönetimi, finansal yapılandırma, finans ürünler ve finansal ürün fiyatlamaları paylaşılmaktadır. Enerji finansmanı alanında örnek vakalar (üretim & dağıtım, konvansiyonel & yenilenebilir, Türkiye & yurtdışı kırılımı) çalışılarak, finansal modellerin, risk matrislerinin, proje finansmanı yapılarının oluşturulması & analizi sağlanmaktadır. Ders kapsamında hem teorik-akademik temelli bilgiler, hem de reel iş pratikleri aktarılmaktadır.
 • ETM 506 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku
  Eğitmen: Cengiz Güneş

  Enerji piyasalarının genel yapısı, piyasa aktörleri, hukuki, fiziki ve ticari ilişkiler. Elektrik piyasası faaliyetleri, sınırları ve yükümlülükler. Önlisans ve lisans süreçleri, lisanssız üretim. Üretim faaliyetinin yasal çerçevesi ve yatırım modelleri. İletim ve diğer faaliyetlerin yasal çerçevesi ve özellikleri, şebekelerin yasal çerçevesi ve bağlantı hakkı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemeler. Arz güvenliği ve kapasite mekanizmaları. Devlet destek ve teşvikleri, ve bunların piyasaya etkileri. Özelleştirme: yasal çerçeve, regülasyon ve modeller. Uluslararası antlaşmalar (TANAP vb.) ve regülasyon. Proje finansmanı ve regülasyon. Denetim: yaptırımların hukuki çerçevesi ve yargısal mekanizmalar. Güncel olayların tartışılması, örnek olay ve sözleşme analizleri.

 • ETM 509 Enerji Sektöründe Proje Yönetimi
  Eğitmen: Timothy Kiessling

  Proje ömür döngüsü ve süreçleri, proje seçimi, proje finansmanı, proje tanımı. Proje planlama, projenin hayata geçirilmesi ve kontrolü, risk ve kaynak planlaması. Projeler ile değişimin yönetimi, Ar-Ge projelerinin yönetimi, yeni ürün geliştirme projelerinin yönetimi. Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerinin ticarileştirilmesi. Proje yönetimi için liderlik ve organizasyon.
 • ETM 520 Enerji Sektöründe Yatırım ve Strateji
  Eğitmenler: Başak Avcı ve Bora Şekip Güray

  Enerji ekosistemi. Uluslararası enerji yatırımları ve yatırımcı firmalar, mevcut durum ve trendler. Firmaların yatırım stratejileri ve yatırım kriterleri. Türkiye'nin yatırım çekme stratejisi ve global rekabetçiliği. Devlet teşvikleri ve destek mekanizmaları.
 • ETM 525 Enerji Jeopolitiği
  Eğitmen: Ahmet Evin

  Önde gelen kaynak üreticisi ve tüketicisi ülke politikalarının küresel etkileri. Enerji güvenliği ve jeopolitiği. Güncel politik ve teknolojik gelişmelerin jeopolitik ve ekonomik etkileri üzerine vaka analizleri.
 • ETM 528 Enerji Depolama Teknolojileri
  Eğitmen: Muhsin Mazman

  Enerji ve enerji depolama gereksinimlerine genel bakış. Enerji depolamada temel kavramlar, dünyadaki durum, piyasa ve enerji depolama yöntemleri. Elektrik enerjisinin depolanması ve teknikleri. Elektrik enerjisi depolama uygulamaları. Piller (redoks, Pb-asit, NiMH, Li-ion, LiS NaS, Na- ion, katı hal piller vb.), hücreden pillere, ızgara ölçeğinde enerji depolamaya. Şebeke ölçeğinde enerji depolamanın iş modelleri. Enerji depolama mevzuatı ve uygulanması. Termal enerji depolama ve uygulamaları.
 • ETM 592 Proje Dersi

  Öğrencilerin, ETM program derslerinde edinmiş oldukları bilgi ve becerileri bir proje kapsamında uygulamaya dönüştürmeleri beklenir. Proje konusu, öğrenci tarafından kendi profesyonel çalışma veya ilgi alanına göre belirlenir. Proje, seçilen konuda uzman bir eğitmenin danışmanlığında yürütülür ve yaz dönemi sonunda tamamlanır.